Definicions Català

cap

 • Part superior del cos de l'home i superior o anterior de molts animals, on es troben alguns òrgans dels sentits i el cervell.
 • Cap de l'home i d'alguns mamífers, però sense considerar la cara: va tornar de la perruqueria amb el cap rapat.
 • Capacitat de pensar, imaginar o recordar.
 • Persona, en una distribució entre diverses persones: toquen tres pomes per cap.
 • Animal d'un ramat, especialment quan es compta: hem venut tres-cents caps de bestiar.
 • Part o peça, generalment arrodonida, col·locada a l'extrem d'una cosa i oposada a la punta quan en té: el cap d'una agulla.
 • Punta o extrem d'una cosa allargada, especialment l'extrem de dalt: els dos caps de la corda.
 • Part de terra que entra en el mar: Cap de Creus.
 • Persona que dirigeix, presideix o lidera una empresa o una col·lectivitat. sin:  capitost cap de família a) Persona de màxima autoritat entre els familiars. cap d'estat a) Persona de màxima autoritat d'un estat.
 • Indica que no hi ha ni una persona o cosa de les que el nom que acompanya esmenta: no he trobat cap taxi;-heu tingut cap problema?-Cap ni un; si hi ha cap cosa que t'interessa, agafa-la.
 • Indica la direcció o el destí; davant d'un adverbi s'escriu sol i en els altres casos s'escriu acompanyat de la preposició a: vaig cap allà; torna cap enrere; gira cap a l'esquerra: l'empresa va cap a la ruïna.
 • Indica el temps o el lloc aproximat: arribarà cap al migdia; hi havia un pou cap al final del camp.