Definicions Català

  • Peça de fusta, metall o formigó armat, molt més llarga que ampla, que es fa servir per aguantar el sostre de les cases o com a element de suport horitzontal en les construccions en general. biga mestra a) Biga grossa que serveix de suport a d'altres bigues.