Definicions Català

  • Fet d'atribuir o d'adjudicar un fet o a una qualitat a una persona o una cosa: l'atribució dels premis literaris ha estat molt discutida.
  • atribucions  Poders, competències, obligacions que s'associen a un càrrec o a una funció: les atribucions d'un ministre són molt diverses. sin:  funcions