Definicions Català

  • Garantir un bé o una persona contra determinats riscos mitjançant el pagament d'una quota: he assegurat la casa contra incendis; l'empresa té l'obligació d'assegurar els treballadors.
  • Donar fermesa a una cosa, subjectar-la per immobilitzar-la: si no assegurem el tendal, el vent se l'endurà. sin:  fixar
  • Procurar o garantir alguna cosa a algú: assegurar el futur dels fills.
  • Dir que una cosa és veritat: assegura que ell no hi ha tingut res a veure. sin:  afirmar,  asseverar,  ratificar
  • assegurar-se  Comprovar una cosa per estar-ne ben segur: assegura't que la porta estigui ben tancada.