Definicions Català

  • D'una articulació anatòmica o que hi té relació: la superfície articular d'un os.
  • Unir dues o més peces de manera que sigui possible el moviment entre elles: el gronxador no es mourà si no n'articulem bé les peces; el tars s'articula amb el metatars.
  • Produir els sons d'un llenguatge mitjançant moviments determinats dels òrgans de l'aparell bucal: els francesos articulen una erra molt gutural. sin:  pronunciar
  • Unir diversos elements per formar un conjunt ordenat: tens bones idees però les has d'articular millor si vols dedicar-te a l'escriptura.
  • Pronunciar els mots clarament: aquest nen no articula bé a causa d'un problema amb les dents.