Definicions Català

  • Text escrit sobre un tema que apareix publicat en un diari, en una revista o en un llibre: els articles d'aquesta periodista sempre són molt interessants. sin:  escrit article de fons a) Article periodístic sobre un tema d'actualitat que els periòdics publiquen en lloc preferent i que il·lustra el punt de vista de la redacció.
  • Producte o objecte que es compra o es ven: aquest detergent el trobarà amb els articles de neteja. sin:  mercaderia article de luxe a) Bé material que només poden pagar les persones que tenen un nivell de renda alt: les joies i els cotxes esportius són articles de luxe. article de primera necessitat a) Producte que és important i necessari per a la vida: el pa i la llet són articles de primera necessitat.
  • Part d'un tractat, d'una llei o d'un document oficial que, juntament amb d'altres, forma una sèrie numerada i ordenada: els articles del Codi Civil.
  • gramàtica Determinant que expressa el gènere i el nombre del nom al qual acompanya i que indica que ens referim a un element conegut o a l'espècie en general: a la frase el gat saltarà, el ens indica que és un gat concret; a la frase el gat és un mamífer, el indica que parlem de tots els gats en general.