Definicions Català

  • Manera d'aparèixer o de presentar-se a la vista o a l'enteniment una persona o una cosa: surt amb un noi que té molt bona aparença. sin:  aspecte,  presència
  • Característica o conjunt de característiques que sembla que tingui algú o alguna cosa però que realment no té: algunes joguines que tenen aparença d'inofensives poden ser perilloses.
  • aparences  Signes exteriors que porten a formar un judici sobre un acte, el caràcter d'una persona, etc: jutjar una persona per les aparences és arriscat.