Definicions Català

  • Paraula invariable que modifica el significat d'un verb, d'un adjectiu, d'un altre adverbi o de tota l'oració: hi ha adverbis de lloc, de manera, de temps, etc.