Definicions Català

  • Significació particular d'un mot segons el context en què es fa servir: segons el diccionari, el mot cap té més de deu accepcions. sin:  sentit