Definicions Català

  • Espai comprès dins d'uns límits determinats: de moment, la intoxicació afecta un àmbit de la ciutat ben delimitat.
  • Conjunt de tot allò en què una persona o una institució són competents: les noves mesures han estat ben acollides en l'àmbit jurisdiccional.