Definitions Catalan

  • Canvi de lloc o de posició d'algú o d'alguna cosa: des de la finestra observo el moviment de les persones i els cotxes moviment hippy Moviment juvenil informal, d'esperit comunitari, caracteritzat pel seu esperit llibertari i pacifista i pel rebuig de la societat de consum: el moviment hippy es va iniciar durant la dècada dels seixanta als Estats Units.
  • Estat d'un cos mentre canvia de lloc o de posició: la Terra sempre éstà en moviment.
  • Circulació, agitació o trànsit de moltes persones, animals o coses: els dissabtes al vespre hi ha molt moviment per aquí. sin:  activitat
  • Aixecament civil o militar contra el poder o l'autoritat establerts: els moviments revolucionaris del segle XIX.
  • Conjunt de manifestacions artístiques o ideològiques d'una època determinada que tenen característiques en comú: el romanticisme va ser un moviment filosòfic, polític i artístic. sin:  corrent,  tendència
  • Conjunt d'alteracions o novetats que hi ha durant un període de temps determinat: moviment de la borsa.
  • Canvi de la quantitat de diners que es té en un compte corrent: vull un extracte amb els darrers moviments de diners.
  • Efecte que es produeix en una pintura per la combinació de les línies, la llum i les ombres: els pintors renaixentistes es caracteritzen per crear moviment en els seus quadres.
  • música Part independent d'una composició musical amb el temps i la velocitat d'execució propis: va interpretar dos moviments d'una simfonia.