定義 卡達隆尼亞文

  • Llengua, especialment la que utilitza una nació, un país o una comunitat per comunicar-se. sin:  llenguatge,  parla,  parlar