定義 Catalan

  • Naturalitat i sinceritat en el comportament o en la manera de pensar.