از منات جمهوری آذربایجان به دلار آمریکا

تمام ارزها