Về chúng tôi

Tradukka là một tất cả xung quanh công cụ hiện nay giúp hàng triệu người dùng mỗi tháng. Nó bắt đầu như là một dịch giả đơn giản và bây giờ nó là một bộ đa dạng của 5 ứng dụng: