در باره ما

Tradukka همه اطراف ابزار که در حال حاضر کمک می کند تا میلیون ها کاربر در هر ماه است. آن را به عنوان یک مترجم ساده شروع شده و در حال حاضر این مجموعه متنوع از 5 برنامه: